Vásárlástól való elállás

Az elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján indokolás nélküli elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg a vásárlót internetes vásárlás esetén, és e jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatja. Az elállási jog tehát azt jelenti, hogy az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján a vásárló egyoldalúan visszaléphet és a termék visszaküldése esetén követelheti a kereskedőtől az általa kifizetett összeg visszatérítését. A vásárló nem köteles a kereskedőnek magyarázatot adni az elállás okáról.

A fogyasztó az elállási jogát

 • a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 • aa) a terméknek,
 • ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától; számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Természetesen ez nem érinti a fogyasztó azon jogát, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. Az átvételtől számított tizennegyedik napon elküldött elállási nyilatkozat még érvényes, azaz időben elküldött nyilatkozatnak számít. Az általános szabályok szerint, a 14 napos határidőbe a termék átvételének napja nem számít bele. A fogyasztó elállási jogát

 • a) a lentebb található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
 • b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Vita esetén a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban leírtaknak megfelelően gyakorolta. Az elállási nyilatkozat megtételére a weblapon nincs lehetőség, így a nyilatkozatot az alábbi módok valamelyikén kérjük eljuttatni a Túra-Eger Kfthez:

 • ? e-mailben az prana@turabolt.eu címre;
 • telefaxon az alábbi számok bármelyikére: +36-30-370-8914
 • postán a 3300 Eger Dobó tér 1.
 • személyesen  üzletünkben Prana Túrabolt 3300 Eger Dobó tér 1.

Elállási nyilatkozatát szóban is megteheti

 • üzletünkben személyesen (3300 Eger Dobó tér 1.)
 • telefonon az alábbi számok bármelyikén: +36-30-370-8914

Vannak azonban webáruházunkban olyan termékcsoportok, melyek esetében a vásárló nem élhet elállási jogával. Ezek azok a termékek, melyek természetüknél fogva nem szolgáltathatók vissza, illetve a csomagolás megbontásával, használatba vétellel már nem lehet újként értékesíteni. Ilyen termékek például: a textil és lábbeli ápolószerek, gázpalackok, kozmetikai termékek (pl. naptej), csomagolt italporok, élelmiszerek, újságok, folyóiratok, a személyes biztonságot szolgáló, egyéni védőeszköznek minősülő termékek, mint például karabinerek, kötelek, beülő hevederek, biztosító eszközök, egyéb magasból való lezuhanás ellen védő egyéni védőeszközök.

Ezen termékek esetében a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének e) olyan zárt csomagolású termékek, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhetőek vissza; f) olyan termékek, amelyek jellegüknél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyülnek más termékekkel; j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; pontjai alapján nincs lehetőség a jelen pontban szabályozott általános, indokolás nélküli elállási jog gyakorlására.

Az elállási jog gyakorlatának folyamata

 • Visszajuttatja a terméket vagy termékeket és a vásárlást igazoló számlát vagy annak másolatát cégünkhöz az elállás közlésétől számított 14 napon belül az alábbi módok valamelyikén:
 • postán vagy futárszolgálattal üzletünk címére: Prana Túrabolt(3300 Eger Dobó tér 1.), vagy
 • személyesen beviszi üzletünkbe: Prana Túrabolt(3300 Eger Dobó tér 1.)

A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. Az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatérítjük a megvásárolt termék, termékek vételárát, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, az Ön által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon. Ennek során visszafizetésre kerül az Ön által teljesített fuvarozási költség is, kivéve azon többletköltséget, amely amiatt merült fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. Ennek megfelelően amennyiben Ön nem bankszámlára történő átutalással teljesített, azonban a visszajáró összeget bankszámlájára történő utalással kéri, abban az esetben kérjük, hogy ezen igényét – bankszámlaszámának megadásával együtt - az elállási nyilatkozatban kifejezetten jelezze. A fogyasztó köteles viselni a termék visszaküldésének közvetlen költségét, amennyiben a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Túra-Eger Kft. mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Túra-Eger Kft-t a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban a fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Túra-Eger Kft. vállalta e költség viselését. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Amennyiben az elállási jog gyakorlását követően bizonyításra kerül, hogy a visszaadott termék a nem rendeltetésszerű használat következtében megsérült vagy használhatatlanná vált a Túra-Eger Kft. kártérítési igénnyel élhet a vásárló felé.

Tekintettel arra, hogy webáruházunkban szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés nem köthető a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének k./ pontja, illetve a 13. §, 19. §, a 20. § szerinti felmondási jog, a 20. § (2) bekezdésének b./ pontja, a 26. §, a 27. § a./ pontja nem irányadó. 

Elállási nyilatkozatminta

Csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!

Címzett:1

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:2
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és - ha van - telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.
2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése
3 A megfelelő jelölendő

Vonatkozó jogszabályok:
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;