Garancia

Kellékszavatosság

A Túra-Eger Kft. törekszik arra, hogy teljesítése hibátlan, azaz a jogszabályoknak, a fogyasztóval kötött szerződésnek és jelen általános szerződési feltételeknek megfelelő legyen. Hibás a teljesítés, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Hibás teljesítés esetén kellékszavatossági igényét az Túra-Eger Kft.-vel szemben érvényesítheti. Kellékszavatossági igényét számlával vagy a termék átvételekor átadott szavatossági jeggyel igazolva, a vásárlástól számított 2 éven belül érvényesítheti, ha a meghibásodás hibás teljesítésből adódik.A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Túra-Eger Kft-vel közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A vásárlástól számított első 6 hónapban az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A következő 18 hónapban a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

A kellékszavatossági jogok a fogyasztót két lépcsőben illetik meg.

Az első lépcsőben kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választottigény teljesítése lehetetlen vagy a Túra-Eger Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. A kijavítással a hibamentes állapotot kell visszaállítani. A Túra-Eger Kft-nek törekednie kell arra, hogy a kijavítást, illetve a kicserélést legfeljebb 15 napon belüli elvégezze, s ennek költségei őt terhelik. Az eladó annyiszor javíthatja a terméket, ahányszor az visszaállítható használhatóságában, illetve funkciójában nem sérül. A szavatossági jogok második lépcsőjére csak akkor lehet áttérni, ha a kijavítást, illetve a kicserélést az eladó nem vállalja, vagy azok nem valósíthatók meg.

A második lépcsőben a fogyasztó az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát az eladó költségére maga kijavíthatja, mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha az eladó a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül a fogyasztó érdekeire figyelemmel nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak nincs helye.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az eladó adott okot. Ugyanakkor a kellékszavatosság nem terjed ki a termék azon hibáira, amelyekre az eladó a vásárláskor felhívja a fogyasztó figyelmét. A kellékszavatossági igény érvényesítésének igényéről minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni. A kellékszavatossági időtartamon belül kellékszavatossági reklamáció nyújtható be, ha a termék rendeltetésszerű használata ápolás, tárolás stb. ellenére meghibásodik. A meghibásodás bejelentésekor a fogyasztó lényegében azt állítja, hogy a meghibásodást eredményező ok már az eladáskor is benne volt a termékben, s azt nem valamilyen erőszakos külső behatás vagy nem rendeltetésszerű használat okozta, vagyis az eladó hibásan teljesített. Amennyiben ez bizonyítható, abban az esetben a fogyasztó reklamációja jogos. Ha azonban a termék rendeltetésszerű viselet mellett elhasználódik (természetes kopás), az nem jogos ok a reklamációra. A meghibásodott termék tovább nem használható. Az eladónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a fogyasztót terheli.Ha a webáruházunkban vásárolt termék hibás és cserélni szeretné, kérjük az árut postán, belföldi küldeményként,az eredeti számlát mellékelve a címünkre visszaküldeni. (3300 Eger Bajcsy-Zs.út 17) Ez esetben a feladást a fogyasztónak kell fizetnie. A cseretermék postázása az átvételtől számított 8 napon belül történik. Amennyiben nem értünk egyet a reklamációval (például a termék nem rendeltetésszerűen használták), akkor hivatalos szerv által termékbevizsgálásra kerül sor. A bevizsgálás költségeit gyártói hiba megállapítása esetén a hivatalos forgalmazó fedezi, amennyiben alaptalan a reklamáció, a vizsgálati költség a fogyasztót terheli.

Termékszavatosság

A termék hibája esetén a fogyasztó - választása szerint – az előbbiekben részletezett kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti. Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését lehet kérni.A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.A vásárló termékszavatossági igényét a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. Termékszavatossági igényt a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül lehet érvényesíteni. E határidő elteltével jogvesztéssel jár.

Termékszavatossági igényt kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben lehet gyakorolni. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:- a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

Jótállás

Egyes termékeink (távcsövek, látcsövek, mikroszkópok, teleszkópok, iránytűk, tájolók és órák 10.000 Ft bruttó vételár felett) a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján tartós fogyasztási cikkeknek minősülnek. Ezen termékeinkre 1 éves időtartamra jótállási kötelezettséggel tartozunk vásárlóink felé. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási kötelezettség azt jelenti, hogy az első 12 hónapban bekövetkező meghibásodás esetén a törvény szerint automatikusan feltételezhető, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Ha ezzel az eladó nem ért egyet, neki kell bizonyítania, hogy a meghibásodás a teljesítést követően, a fogyasztó valamely hibájából keletkezett. Az eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A 13. hónaptól kezdve a két éves kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényérvényesítési időtartam végéig bejelentett reklamáció esetén, ha az eladó nem ért egyet a fogyasztó reklamációjával, a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba már az eladáskor fennállt.

A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést az eladó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az eladó köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, viszont a fogyasztót a jótállásból fakadó jogok, a kellékszavatosság és termékszavatosság alapján őt megillető jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

A szavatossági, jótállási igényérvényesítés egyéb ejárási szabályai

Szavatossági igénye (kellékszavatosság, termékszavatosság) érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha az eladó a szerződés megkötését vitatja, felhívja a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének módjára .A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Az eladó a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni,amelyben rögzíti

a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak ajogszabályban meghatározottak szerinti kezeléséhez,

b) a fogyasztó és az eladó közötti szerződés keretében eladott termék megnevezését, vételárát,

c) a szerződés eladó általi teljesítésének időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

Ha az eladó szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei(fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. Ha az eladó a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a fogyasztót. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

Amennyiben a fogyasztó kijavítási vagy kicserélési igényt érvényesít, az eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Kijavítási igény esetében, vagy ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a terméket elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

a) a fogyasztó nevét és címét,b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,c) a dolog átvételének időpontját, továbbád) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti;

Ezen adatok egyebekben a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is rögzíthetők. Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.


A panaszkezelés rendje

Amennyiben a fogyasztónak a Túra-Eger Kftvel, illetve a Túra-Eger Kft. érdekében vagy javára eljáró személynek, az áru fogyasztó részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozóan panasza merül fel azt szóban vagy írásban közölheti a Túra-Eger Kft-vel, a fogyasztóvédelmi hatósággal, illetve békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Túra-Eger Kft. panaszügyintézésének helye a Prana Túrabolt 3300 Eger Bajcsy-Zs.út 17. személyesen, vagy levélben. Telefonon:003630-370-8914, vagy e-mailben: prana@turabolt.eul A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk és szükség szerint orvosoljuk. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek egy másolati példányát a fogyasztó rendelkezésére bocsátjuk.

Az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül írásban válaszoljuk meg és küldjük meg a fogyasztó részére. Amennyiben a fogyasztó panasza elutasításra kerül, a fogyasztót írásban egyidejűleg arról is tájékoztatjuk, hogy panaszával mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és az eladó közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy az eladó kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az előbbiekben nevesített illetékes testület helyett afogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A Túra-Eger Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.Amennyiben Ön a fogyasztói jogainak a megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A Túra-Eger Kft. üzletekben megtalálható a helyileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóság megnevezése és elérhetősége. Vásárlóként jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének a bíróság előtti érvényesítésére polgárieljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok és információk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság(www.nfh.hu) honlapján elérhetők.

Vonatkozó jogszabályok:

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra
vonatkozó szavatossági és jótálási igények intézésének eljárási szabályairól151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről.