Általános Szerződési Feltételek

Információk

Ön a www.turabolt.eu weblapra (a továbbiakban: Weblap) való belépéssel elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a rendszernek.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.turabolt.eu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www.turabolt.eu/altalanos-szerzodesi-feltetelek-i5.html


Üzemeltető

Üzemeltető neve: Túra-Eger Kft
Adószám: 12777068-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-024848
Nyilvántartó: Egri Törvényszék Cégbírósága


A szolgáltató adatai

Szolgáltató: Linux Szerver Kft.
Szolgáltató teljes neve: Linux Szerver Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 3300 Eger, Garay utca 5.
Cégjegyzékszám: 10-09-032003
[Cég állapota ezen a cégjegyzékszámon: Hatályos]
Adószám: 23402874-2-10
Nyilvántartó: Egri Törvényszék Cégbírósága
Telefon: +36 70 5595155
Fax: +36 70 9080371
E-mail: info@246.hu
Web cím: www.246.hu


Szerzői jog

A Weblapon található tartalom a Túra-Eger Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) kizárólagos szellemi tulajdona. Az Üzemeltető fenntart minden, a Weblap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történőmásolásával, terjesztésével kapcsolatos jogot. A Weblap tartalmát nemzetközi és magyar törvények védik. Az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Weblap egészének vagy részeinek (szöveg, kép,hang, videó, animáció, védjegy, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) felhasználása, feldolgozása és bármilyen módon történő értékesítése. A Weblap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából- merevlemezére elmentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A Weblap oldalai teljes terjedelmükben, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, tilos azokból bármely részt kivágni, és azt nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni. Tilos továbbá az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül a Weblap tartalmát tükrözni, azaz technikai műveletek segítségével újraközvetíteni, még változatlan formában is. A Weblap jogosulatlan felhasználása büntetőjogi és polgári jogi következményeket von maga után. A Weblapunkon található tartalmak bármely része bérelhető. A bérleti díj tartalmi részenként (bármely kép,szöveg stb.) 15.000 Ft / nap / tartalom. Jogtalan felhasználás esetén az Üzemeltető ezt a díjszabást veszi alapul az estleges bírósági jogérvényesítés során.A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Túra-Eger Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának teljes körű megtérítését.

Felhasználás joga

A Weblapon szereplő valamennyi adat és tartalom felhasználása kizárólag otthoni végfelhasználók számára engedélyezett. A Weblap eredeti és másolt, szerzői jog által védett tartalma és bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó,animáció stb.), adatbázisa másolása, tárolása, átalakítása, továbbadása, terjesztése, közzététele, reprodukálása, illetve üzleti/kereskedelmi célú felhasználása az Üzemeltető előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül tilos, azzal a kivétellel, hogy a Weblap teljes vagy egyes részeinek tartalma kizárólag saját használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltheti, ott tárolhatja, illetve kinyomtathatja, de harmadik fél számára semmilyen formában nem teheti hozzáférhetővé. A Weblap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a Weblap tartalmától eltérő célra.Nem kell engedély a Weblapról történő idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt előírásoknak. Idézés esetén - forrás megjelöléssel – kötelező rámutatni (link elhelyezésével) a Weblap megfelelő aloldalára.Az Üzemeltető örül, ha egyéb honlapokon a Weblapra mutató linket helyeznek el. Ilyen esetben nem kell engedély elegendő, ha az Üzemeltetőt előzetesen értesítik. Az Üzemeltető a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emelhet, illetve annak megszüntetését követelheti. A Weblappal kapcsolatban a látogató által közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken az Üzemeltető korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Az Üzemeltető minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nemkorlátozható. Az Üzemeltető korlátozás nélkül jogosult a látogató észrevételeinek hasznosítására,felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. 

Hatály, módosítás, karbantartás, korlátozás, megszüntetés, kárfelelősség

A jelen felhasználási feltételek határozatlan időtartamra szólnak, az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weblaptartalmát saját belátása szerint, a látogatók előzetes és/vagy kifejezett értesítése nélkül, azonnali hatállyal módosítsa, az adatbázist saját szempontjai szerint jelenítse meg. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a látogató előzetes és/vagy kifejezett értesítése nélkül a Weblapot továbbfejlessze, átdolgozza, karbantartsa, illetve annak elérhetőségét korlátozza, vagy megszüntesse. Az Üzemeltető nem garantálja a Weblaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét. Az Üzemeltető a Weblapon található esetleges elírásokért felelősséget nem vállal. Az Üzemeltető az árváltoztatás jogát fenntartja. Az árak és termékeink folyamatosan változnak. Amennyiben az Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weblap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor az Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a vevő elállhat vásárlási szándékától. Az Üzemeltető pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal. Vonatkozó jogszabályok:2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről 1999. LXXVI. törvény – a szerzői jogról 2012. évi C. törvény – a Büntető Törvénykönyvről

Adatvédelem

A Túra-Eger Kft. célul tűzte ki maga elé, hogy szolgáltatásainak üzemeltetése során kiemelt szerepet kapjon felhasználói személyes adatainak védelme. A Túra-Eger Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Túra-Eger Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.A Túra-Eger Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről (Katv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Alapelvek a Túra-Eger Kft. adatkezelése során

Személyes adatot csak az érintett tájékozott felhatalmazása alapján kezelünk. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.Az adatkezelésről való tájékoztatás során a Túra-Eger Kft. törekszik a lehető legrészletesebb tájékoztatást megadni a személyes adatok kezeléséről. A tájékoztatás minden esetben kiterjed az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekre, az adatkezelés céljára és jogalapjára, a kezelt adatok körére és az adatkezelés időtartamára, arra, hogy a személyes adatokat kik kaphatják meg, továbbá a jogorvoslati és jogérvényesítési lehetőségekre.Személyes adatot csak a célhoz kötöttség elve figyelembevételével kezelünk. Csak meghatározott célból,valamely jog gyakorlása, illetve kötelezettség teljesítése céljából kezelünk személyes adatokat. Kizárólag olyan esetben végzünk adatkezelést, amikor az az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a célelérésére alkalmas, és akkor is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.A Túra-Eger Kft. által kezelt adatok minősége megfelel a legszigorúbb elvárásoknak is. A személyes adatok felvétele és kezelése törvényes és tisztességes. A kezelt adatok pontosságára, teljességére és időszerűségére különös figyelmet szentelünk. A személyes adatokat oly módon tároljuk, hogy az érintetteket csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.Korlátozás nélkül használható, az összes szolgáltatásunkra vonatkozó általános és egységes személyazonosító jelet nem használunk. Az egyes adatkezeléseinket csak akkor kapcsoljuk össze, ha ahhoz az érintett előzetesen, kifejezetten hozzájárult.Amennyiben valamely hatóság jogszabályi felhatalmazás alapján megkeresi a Túra-Eger Kft-t, a hatóság részére személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amilyen adatkérésre a megkereső hatóságot törvény felhatalmazza.A Túra-Eger Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatika eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Túra-Eger Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.A Túra-Eger Kft. az adatkezelés során megőrzi

 • a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzátudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Túra-Eger Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás,kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A http://www.turabolt.eu honlap látogatóinak adatai:Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a Túra-Eger Kft.a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §(3) bekezdése.A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogatott és az előzőleg megtekintett oldal címe,operációs rendszer és böngésző típusa, IP cím.Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 180 nap.A kezelt adatok megismerhetősége: a honlap látogatásával összefüggésben a Túra-Eger Kft. kezelésébe kerülőadatokat kizárólag a Túra-Eger Kft. munkatársai ismerhetik meg. Ugyanezen személyi kör jogosult az adatok kezelésére és feldolgozására.A http://www.turabolt.eu címen elérhető portál html kódja a Túra-Eger Kft. független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.Külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését (GoogleAnalytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetősége :http://www.google.com/analytics/hu-HU/.A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-thelyez el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.A regisztráció és a webshopon keresztüli vásárlás során kezelt adatok:Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, szolgáltatások nyújtása,kapcsolatfelvétel, közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú megkeresés, statisztika készítése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.A kezelt adatok köre: ügyfél azonosító, e-mail cím, jelszó, név, mobiltelefonszám, otthoni telefonszám,munkahelyi telefonszám, állandó lakcím, levelezési cím, szállítási cím, adószám.Az adatkezelés időtartama: 5 évA kezelt adatok megismerhetősége: a honlap látogatásával összefüggésben a Túra-Eger Kft .kezelésébe kerülőadatokat kizárólag a Túra-Eger Kft. munkatársai ismerhetik meg. Ugyanezen személyi kör jogosult az adatok kezelésére és feldolgozására.

Jogorvoslati, jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételnél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.Az érintett kérelmére a Túra-Eger Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az által a megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról,hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelme taz adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Túra-Eger Kft. költségtérítést állapít meg.A Túra-Eger Kft a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt,vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az Nemzet Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elrendelte.A Túra-Eger Kft. a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára valótekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.Ha a Túra-Eger Kft. az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelemkézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Túra-Eger Kft .tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulás lehetőségéről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségteljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • c) törvényben meghatározott egyéb esetben;

A Túra-Eger Kft.- az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tettintézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította,és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a döntéshozatalra nyitva álló határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat.

A NAIH elérhetőségei:
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;
Telefon: 36 (1) 391-140036 (1) 391-1400;
Fax: +36 (1) 391-1410;
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
URL: http://naih.hu

A Túra-Eger Kft.az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozásjogosságát megállapította.Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A Túra-Eger Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Ha a Túra-Eger Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésévelvagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett sérelemdíjat követelhet.A Túra-Eger Kft. mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.Amennyiben a Túra-Eger Kft. személyes adatok kezelésével kapcsolatos politikájával kapcsolatosan további kérdése van, kérjük, keressen fel minket a következő elérhetőségeinken:

Cégnév: Túra-Eger Kft
Székhely:3336 Bátor Béke út 21. Tel: 003630-370-8914
prana@turabolt.eu

Rendelés menete és feltételei

Rendeléseinek feladása kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a http://www.turabolt.eu webcímen. Faxon, levélben vagy bármilyen más módon leadott rendeléseket sajnos nem áll módunkban elfogadni. Tehát ha webáruházunkban megtetszik valamelyik termék, a "kosárba" gombra kattintva azonnal a kosarába teheti. (Természetesen bármikor el is távolíthatja onnan). A Túra-Eger Kft. webáruházban való vásárlás előfeltétele az oldalra történő bejelentkezés, ami pár kattintással megvalósítható az oldalon történő regisztrációval (Regisztráció gombra kattintva). Amennyiben nem kíván regisztrálni, jelentkezzen be Vendégként rendszerünkbe a Vendégként vásárolok gombra kattintva. Minden termékünk mellett feltüntetésre kerül annak valamennyi lényeges tulajdonsága, a méret- és színválaszték, a bruttó vételár és a választható szállítási módozatok is.Ha a kiválasztott termék raktáron van, akkor 1-5 munkanapon belüli határidővel, a felajánlott és Ön által kiválasztott módon kiszállítjuk. Amennyiben nincs az adott termék(ek)ből elegendő mennyiség készletünkön, akkor az adott hiányos termék(ek)re előrendelést tudunk felvenni. Ez esetben a szállítási határidő körülbelül 30nap. A beszállítóinkkal és partnereinkkel való folyamatos és gyümölcsöző kapcsolat révén ilyenkor rövid idő alatt tudunk várható szállítási időt és a pontos árat közölni megrendelőinkkel. Mivel a Túra-Eger Kft kiskereskedelmi(offline) kereskedéssel is árusítja termékeit, így a webes felületen történő megrendeléssel egyidőben egri üzletében is értékesíti termékeit! Ennek szinkronizálása csak 12 óra múlva, a kereskedelmi nap végén történik ezért előfordulhat, hogy a webshopban vásárlónak nem tudjuk szállítani a kért terméket. Erről a vásárlót haladéktalanul értesítjük.Ha a Kosár tartalma gombra kattint, akkor a kosár oldalon megtekintheti azokat a termékeket, amelyeket eddig betett oda. Ha el szeretne távolítani egy terméket a kosárból, akkor csak annyit kell tennie, hogy a kosárban a termék mennyisége mellett a Törlés gombra kattint.Ha csak a kosárba tett termék darabszámán szeretne változtatni, adja meg ugyanitt a helyes darabszámot és kattintson a Módosít gombra.Négy lépésben adja meg adatait és a kért szükséges információkat.Az első lépcsőben láthatja a Kosár tartalmát és az abban szereplő termékek bruttó vételárát.A második lépcsőben állíthatja be a számlázási adatokat.Ezt követően a harmadik lépcsőben választhatja ki a szállítási módozatot, mely történhet házhoz szállítással,átvevőhelyen történő átvétellel és személyes átvétellel is üzletünkben.

Az egyes szállítási módozatokhoz kapcsolódó feltételekről lentebb olvashat. A ötödik lépcsőben kérjük, válassza ki az Ön számára megfelelő fizetési módozatot, mely történhet utánvéttel készpénzben, előre történő fizetés esetén pedig online bankkártyás fizetéssel. A fizetési módozatok részletszabályairól szintén lentebb olvashat. Ezt követően hatodik lépésként kattintson a Megrendelés véglegesítése gombra, ekkor az Ön megrendelését automatikusan felvettük.Természetesen amennyiben adatait hibásan, vagy tévesen adja meg, azt az adatok megadására szolgáló oldalra történő visszalépéssel korlátozás nélkül módosíthatja, kijavíthatja.A megrendelésének rendszerünkbe való beérkezéséről küldünk egy visszaigazoló e-mail-t az Ön által megadott e-mail címre, legkésőbb a megrendelés leadásától számított 48 órán belül, amennyiben ez legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz, kérjük, jelezze felénk a prana@turabolt.eu e-mail címen. Ha a visszaigazoló email 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz, mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötöttség alól,tehát nem köteles megvásárolni a terméket. Nagyon fontos, utána már nem törölheti rendelését, így érvényes vásárlásnak számít a szándéka, azaz a megrendelése írásba foglalt szerződésnek minősül, az ezzel járó kötelezettségekkel együtt. Természetesen az elállás joga ezután is megilleti Önt, erről bővebben lentebb olvashat.

A tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért nem tudunk felelősséget vállalni! A megrendelése egy Rendelési azonosító számon iktatásra kerül, amelyen az adott megrendelés az Ön számára is bármikor visszakereshető (csak regisztrált felhasználóknak). Az elektronikus úton létrejött szerződést rögzítjük,mely az azonosító szám alapján az Ön számára utóbb is hozzáférhető lesz. Részletes adataira elsősorban megrendelés gyors és pontos teljesítése érdekében van szükségünk. További információkat az Adatvédelmi nyilatkozat bekezdés alatt talál. Az elektronikus úton tett szerződési nyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik.A vételár mindig a megrendelt áru mellett feltüntetett fogyasztói ár, amely tartalmazza az ÁFA-t is (bruttó ár). A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.A szállítási feltételekről és költségről a Szállítási információk bekezdés alatt tájékozódhat. Amennyiben a munkatársaink minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, (pl. egy közismert termék, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árnál,) esetleg rendszerhiba miatt megjelenő rossz árra, akkor a Túra-Eger Kft. nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Készletnyilvántartásunkat folyamatosan frissítjük, azonban előállhatnak olyan esetek, hogy a webáruházon keresztül, illetve a kiskereskedelmi üzletben történő egyidejű, vagy egymáshoz közeli időpontban történő megrendelés, illetve vásárlás esetén (továbbiakban együtt: egyidejű, többes megrendelés) a rendszer szükségszerű sajátosságaiból eredően, nem pontos készlet mutatkozik.

Amennyiben ilyen esetben – azaz egyidejű többes megrendelés,vásárlás esetén – a Túra-Eger Kft. teljesítéséhez készlet nem áll rendelkezésre, abban az esetben az elektronikus úton létrejött szerződés teljesítése lehetetlenné válik, melynek következményeként a szerződés a Ptk. 6:179. §(1) bekezdése alapján megszűnik. Tekintettel arra, hogy ebben az esetben a teljesítés lehetetlenné válásáért sem Ön, sem a Túra-Eger Kft. nem felelős, a szerződés megszűnéséért felelősség egyik felet sem terheli, azonban az esetlegesen már teljesített szolgáltatások visszajárnak. A Túra-Eger Kft. amint észleli, hogy egyidejű többes megrendelés miatt a teljesítés lehetetlenné vált, arról Önt haladéktalanul értesíti.Ha a megrendeléssel kapcsolatban bármilyen probléma lép fel (pl. készlet nyilvántartási hibák, egyidejű azonos rendelések), vevőszolgálatunk felveszi Önnel a kapcsolatot telefonon vagy e-mailben, és tájékoztatást ad a problémáról és a lehetséges megoldásokról. Amennyiben megrendelésével kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, munkatársaink telefonon is készséggel állnak rendelkezésére a +36-30-370-8914, telefonszámokon, melyért az általános díjszabás szerinti hívásdíjat kell fizetnie, Önt a hívásért emelt díj nem terheli. 

Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.


A rendelés feldolgozása, átfutási ideje

A rendelések feldolgozása illetve az általános vevőszolgálati feladatok végzése munkanapokon, hétfőtől -péntekig 9-17.00 óra között történik. Hétvégén és munkaszüneti napokon megrendeléseket nem dolgozunk fel. Ezen idő alatt beérkezett megrendelések feldolgozása a következő munkanapon történik. A megrendelt termékek szállítását rendszerünk elektronikus formában visszaigazolja. A szállítás a visszaigazolást követő munkanapon veszi kezdetét. Ez az időpont különleges, előre nem látott, és elháríthatatlan külső problémák miatt minimálisan változhat.

Vonatkozó jogszabályok:

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről;
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

Szállítási feltételek

Megrendelése leadásakor Ön az alábbi kiszállítási módok közül választhat:

 • házhoz szállítás
 • a csomag átvétele az Ön által kijelölt átvevőhelyen
 • a csomag átvétele valamely üzletünkben

Házhoz szállítás

MPL (Magyar Posta Logisztika)

A megrendelt és raktáron lévő termékeket 1-5 munkanapon belül szállítjuk a megadott címre. Szállítási költségfejében nemcsak számlázási- vagy telephely címre, hanem gyakorlatilag bárhová ki tudjuk szállítani a megrendelt terméket (az ország határain belül). Külföldi kiszállítási cím megjelölése esetén minden esetben vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal, a szállítási feltételek és árak pontosítása végett. Szolgáltatásunkhoz azonban néhány alapvető információra szükségünk van: pontos szállítási cím (kapucsengő, emelet, ajtó, telephelyen belül hol?),telefonszám (ha nem találnánk) és egy név, aki a csomagot átveszi vagy kontakt személyként szerepet vállal az ügyintézésben.

A csomagokat a futárszolgálatok munkatársai szállítják ki munkanapokon 8 és 17 óra között. A futárszolgálatok munkatársai címről címre haladva érkeznek el a címzetthez, kb. 80-120 csomagot kézbesítenek naponta, ezért konkrét időpont nem határozható meg előre. Nem kérhető, hogy érkezés előtt telefonáljon, vagy egyeztessen Önnel - ezért kérjük, olyan címet adjon meg, ahol Ön, vagy munkatársa, ismerőse nap közben elérhető! Célszerű tehát munkahelyi címet regisztrálni szállítási címként, ekkor még akár a kollégája is átveheti a csomagot, ha Önpont akkor nem elérhető.

A házhoz szállítás díjai (belföldi kiszállítás esetén 40 kg-os csomagig):

 • megrendelés összértéke 15 000,- Ft alatt – 1 500,- Ft
 • megrendelés összértéke 15 000,- Ft felett – ingyenes

40 kg-ot meghaladó csomag többletköltsége minden megkezdett kilogramm után: 550,-Ft. A kiszállítási díja akciók miatt eltérhetnek a fent meghatározott összegtől.Kérjük, hogy a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt mindenképp ellenőrizze! Ha a csomagon sérülést lát,vetessen fel jegyzőkönyvet róla, vagy ne vegye át a csomagot sérülten. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni.Külföldi szállítás, merev törzsű csónak, vagy kerékpárok esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk az info@pranaeger.hu-n.

Csomag átvétele átvevőhelyen

Az ország számos városában megtalálható több száz átvételi hely segítségével Ön személyesen is átveheti az interneten megrendelt csomagját. Ha nem tud a megadott időben a szállítási címen tartózkodni, vagy szeretne a szabadidejével saját maga gazdálkodni, akkor érdemes ezt a kényelmes, személyes küldemény-átvételi lehetőséget választani.

A Posta Pontokon történő átvétel gyors és kényelmes, továbbá a készpénzes fizetés mellett lehetőség van a számos helyen bankkártyával történő fizetésre is. A csomagok szombaton, sőt vasárnap is átvehetőek bizonyos átvevő helyeken.Az átvevőhelyeken történő csomagfelvétel minél gyorsabb lebonyolítása érdekében kérjük, hogy csomagazonosító számát jegyezze fel, melyet a visszaigazoló e-mailben talál.A munkanapon kb. 12.00 óráig megrendelt és e-mailben megerősített rendeléseket Budapesten általában 1-2 munkanapon belül, míg nem budapesti szállítás esetén általában 2-5 munkanapon belül veheti át az Ön általkiválasztott átvevőhelyeken. Az átvevőhelyeken a futárszolgálathoz hasonlóan zárt csomagot kap, így a termékek sértetlenségéről és alkalmazhatóságukról csak a kibontás után tud meggyőződni. Természetesen bármilyen probléma esetén a vevőszolgálat az Ön segítségére siet!

Átvételi helyeken történő csomagátvétel díjai:

 • megrendelés összértéke 15 000,- Ft alatt – 1 250,- Ft
 • megrendelés összértéke 15 000,- Ft felett – ingyenes
 • A kiszállítási díjak akciók miatt eltérhetnek a fent meghatározott összegtől.

További információkat a Posta Pontokról: http://www.postapont.hu/

Megrendelt termék személyes átvétele

Webáruházunkon megrendelt termékeit átveheti személyesen is üzletünkben, nyitvatartásiidőn belül: Prana Túrabolt 3300 Eger Dobó tér 1. Ezen lehetőség előnye, hogy a termékeket nem „vakon”, dobozolva kell átvennie, hanem saját szemével megnézheti, akár fel is próbálhatja, így a fizetés előtt maximális kontrollal rendelkezik a termék sértetlensége felett.

Személyes átvétel esetén a termékeket nem terheli kiszállítási költség.


Fizetési módok

Webáruházunkban történő vásárlás esetén kétféle fizetési mód szerint nyílik lehetőség a megvásárolni kívánt termék vételárának és szállítási díjának kiegyenlítésére. A fizetési módozatokat a kosár ötödik lépcsőjében választhatja ki. Bármelyik fizetési módot választja, ehhez kapcsolódóan a Túra-Eger Kft. Önt többletköltséggel nem terheli. A kiválasztott fizetési mód egységesen vonatkozik, mind a termék vételárának, mind a szállításhoz kapcsolódó költség teljesítésére, tehát azt egységesen, egyidejűleg kell megfizetni, annak megbontása sem a teljesítési határidőt illetően, sem annak megfizetési módját illetően nem lehetséges.


Utánvét

Amennyiben megrendelése leadása során Ön az utánvéttel történő fizetési módot választotta, abban az esetben a termék(ek) ellenértéke házhoz szállítás esetében a csomag kézhezvételekor, utánvéttel, készpénzben a kézbesítőnek fizetendő. Amennyiben csomagátvevő helyen való átvételt választotta abban az esetben fizethet készpénzzel vagy bankkártyával az átvevőhely típusától függően, feltéve ha erre az átvevőhely lehetőséget biztosít (Posta Pont). Utánvét esetén a termék vételárával együtt a szállítási díj is utólag, készpénzben fizetendő a kézbesítő részére.


Paypal

A Paypal-on keresztül történő fizetési mód esetén a szállítást a teljes vételár és szállítási költség beérkezését követően kezdjük meg. A vásárló e-mailben értesítést kap a kézbesítést megkezdéséről. Kérjük, hogy a fizetés elindításakor a Megjegyzés rovatba írja be az e-mailben kapott visszaigazolásban szereplő megrendelés számát.

A Paypal fizetési mód igénybevételekor a Paypal szerződési feltételei az irányadóak.

www.paypal.com »

Paypal-on keresztül történő fizetés esetén a választott szállítási módhoz kapcsolódó szállítási költséget is előre, a termék vételárával egyidejűleg, azzal azonos módon kell teljesítenie. Ha megrendelését nem tudjuk teljesíteni, az Ön által előre megfizetett összeget legkésőbb 30 napon belül visszautaljuk bankszámlájára.


Barion

A Barion bankkártyás fizetési rendszert jelenleg teszteljük, hamarosan elérhető lesz.


Kellékszavatosság

A Túra-Eger Kft. törekszik arra, hogy teljesítése hibátlan, azaz a jogszabályoknak, a fogyasztóval kötött szerződésnek és jelen általános szerződési feltételeknek megfelelő legyen. Hibás a teljesítés, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Hibás teljesítés esetén kellékszavatossági igényét az Túra-Eger Kft.-vel szemben érvényesítheti. Kellékszavatossági igényét számlával vagy a termék átvételekor átadott szavatossági jeggyel igazolva, a vásárlástól számított 2 éven belül érvényesítheti, ha a meghibásodás hibás teljesítésből adódik.A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Túra-Eger Kft-vel közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A vásárlástól számított első 6 hónapban az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A következő 18 hónapban a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

A kellékszavatossági jogok a fogyasztót két lépcsőben illetik meg.

Az első lépcsőben kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Túra-Eger Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. A kijavítással a hibamentes állapotot kell visszaállítani. A Túra-Eger Kft-nek törekednie kell arra, hogy a kijavítást, illetve a kicserélést legfeljebb 15 napon belüli elvégezze, s ennek költségei őt terhelik. Az eladó annyiszor javíthatja a terméket, ahányszor az visszaállítható használhatóságában, illetve funkciójában nem sérül. A szavatossági jogok második lépcsőjére csak akkor lehet áttérni, ha a kijavítást, illetve a kicserélést az eladó nem vállalja, vagy azok nem valósíthatók meg.

A második lépcsőben a fogyasztó az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát az eladó költségére maga kijavíthatja, mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha az eladó a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül a fogyasztó érdekeire figyelemmel nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak nincs helye.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az eladó adott okot. Ugyanakkor a kellékszavatosság nem terjed ki a termék azon hibáira, amelyekre az eladó a vásárláskor felhívja a fogyasztó figyelmét. A kellékszavatossági igény érvényesítésének igényéről minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni. A kellékszavatossági időtartamon belül kellékszavatossági reklamáció nyújtható be, ha a termék rendeltetésszerű használata ápolás, tárolás stb. ellenére meghibásodik. A meghibásodás bejelentésekor a fogyasztó lényegében azt állítja, hogy a meghibásodást eredményező ok már az eladáskor is benne volt a termékben, s azt nem valamilyen erőszakos külső behatás vagy nem rendeltetésszerű használat okozta, vagyis az eladó hibásan teljesített. Amennyiben ez bizonyítható, abban az esetben a fogyasztó reklamációja jogos. Ha azonban a termék rendeltetésszerű viselet mellett elhasználódik (természetes kopás), az nem jogos ok a reklamációra. A meghibásodott termék tovább nem használható. Az eladónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a fogyasztót terheli.Ha a webáruházunkban vásárolt termék hibás és cserélni szeretné, kérjük az árut postán, belföldi küldeményként,az eredeti számlát mellékelve a címünkre visszaküldeni. (3300 Eger Dobó tér 1.) Ez esetben a feladást a fogyasztónak kell fizetnie. A cseretermék postázása az átvételtől számított 8 napon belül történik. Amennyiben nem értünk egyet a reklamációval (például a termék nem rendeltetésszerűen használták), akkor hivatalos szerv által termékbevizsgálásra kerül sor. A bevizsgálás költségeit gyártói hiba megállapítása esetén a hivatalos forgalmazó fedezi, amennyiben alaptalan a reklamáció, a vizsgálati költség a fogyasztót terheli.

Termékszavatosság

A termék hibája esetén a fogyasztó - választása szerint – az előbbiekben részletezett kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti. Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését lehet kérni.A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.A vásárló termékszavatossági igényét a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. Termékszavatossági igényt a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül lehet érvényesíteni. E határidő elteltével jogvesztéssel jár.

Termékszavatossági igényt kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben lehet gyakorolni. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:- a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

Jótállás

Egyes termékeink (távcsövek, látcsövek, mikroszkópok, teleszkópok, iránytűk, tájolók és órák 10.000 Ft bruttó vételár felett) a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján tartós fogyasztási cikkeknek minősülnek. Ezen termékeinkre 1 éves időtartamra jótállási kötelezettséggel tartozunk vásárlóink felé. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási kötelezettség azt jelenti, hogy az első 12 hónapban bekövetkező meghibásodás esetén a törvény szerint automatikusan feltételezhető, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Ha ezzel az eladó nem ért egyet, neki kell bizonyítania, hogy a meghibásodás a teljesítést követően, a fogyasztó valamely hibájából keletkezett. Az eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A 13. hónaptól kezdve a két éves kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényérvényesítési időtartam végéig bejelentett reklamáció esetén, ha az eladó nem ért egyet a fogyasztó reklamációjával, a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba már az eladáskor fennállt.

A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést az eladó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az eladó köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, viszont a fogyasztót a jótállásból fakadó jogok, a kellékszavatosság és termékszavatosság alapján őt megillető jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

A szavatossági, jótállási igényérvényesítés egyéb eljárási szabályai

Szavatossági igénye (kellékszavatosság, termékszavatosság) érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha az eladó a szerződés megkötését vitatja, felhívja a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének módjára .A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Az eladó a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni,amelyben rögzíti

a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a jogszabályban meghatározottak szerinti kezeléséhez,

b) a fogyasztó és az eladó közötti szerződés keretében eladott termék megnevezését, vételárát,

c) a szerződés eladó általi teljesítésének időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

Ha az eladó szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei(fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. Ha az eladó a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a fogyasztót. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

Amennyiben a fogyasztó kijavítási vagy kicserélési igényt érvényesít, az eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Kijavítási igény esetében, vagy ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a terméket elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

a) a fogyasztó nevét és címét,b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,c) a dolog átvételének időpontját, továbbá) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti;

Ezen adatok egyebekben a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is rögzíthetők. Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

A panaszkezelés rendje

Amennyiben a fogyasztónak a Túra-Eger Kft vel, illetve a Túra-Eger Kft. érdekében vagy javára eljáró személynek, az áru fogyasztó részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozóan panasza merül fel azt szóban vagy írásban közölheti a Túra-Eger Kft-vel, a fogyasztóvédelmi hatósággal, illetve békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Túra-Eger Kft. panaszügyintézésének helye a Prana Túrabolt 3300 Eger Dobó tér 1. személyesen, vagy levélben. Telefonon:003630-370-8914, vagy e-mailben: prana@turabolt.eul A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk és szükség szerint orvosoljuk. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek egy másolati példányát a fogyasztó rendelkezésére bocsátjuk.

Az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül írásban válaszoljuk meg és küldjük meg a fogyasztó részére. Amennyiben a fogyasztó panasza elutasításra kerül, a fogyasztót írásban egyidejűleg arról is tájékoztatjuk, hogy panaszával mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és az eladó közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy az eladó kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az előbbiekben nevesített illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A Túra-Eger Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.Amennyiben Ön a fogyasztói jogainak a megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A Túra-Eger Kft. üzletekben megtalálható a helyileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóság megnevezése és elérhetősége. Vásárlóként jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének a bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok és információk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság(www.nfh.hu) honlapján elérhetők.

Vonatkozó jogszabályok:

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra
vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről.


Online vitarendezés:

Az online vitarendezési platform is rendelkezésükre áll, melyhez szükséges vállalkozásunk e-mail címe is, ami az info@pranaeger.hu .
Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamint az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.
ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU


Az elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletalapján indokolás nélküli elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg a vásárlót internetes vásárlás esetén, és e jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatja.Az elállási jog tehát azt jelenti, hogy az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján a vásárló egyoldalúan visszaléphet és a termék visszaküldése esetén követelheti a kereskedőtől az általa kifizetett összeg visszatérítését. A vásárló nem köteles a kereskedőnek magyarázatot adni az elállás okáról.

A fogyasztó az elállási jogát

 • a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 • aa) a terméknek,
 • ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Természetesen ez nem érinti a fogyasztó azon jogát, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.Az átvételtől számított tizennegyedik napon elküldött elállási nyilatkozat még érvényes, azaz időben elküldött nyilatkozatnak számít. Az általános szabályok szerint, a 14 napos határidőbe a termék átvételének napja nem számít bele.A fogyasztó elállási jogát

 • a) a lentebb található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
 • b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Vita esetén a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban leírtaknak megfelelően gyakorolta.Az elállási nyilatkozat megtételére a weblapon nincs lehetőség, így a nyilatkozatot az alábbi módok valamelyikén kérjük eljuttatni a Túra-Eger Kfthez:

 • ? e-mailben az prana@turabolt.eu címre;
 • telefaxon az alábbi számok bármelyikére: +36-30-370-8914
 • postán a 3300 Eger Dobó tér 1.
 • személyesen  üzletünkben Prana Túrabolt 3300 Eger Dobó tér 1.

Elállási nyilatkozatát szóban is megteheti

 • üzletünkben személyesen (3300 Eger Dobó tér 1.)
 • telefonon az alábbi számok bármelyikén: +36-30-370-8914

Vannak azonban webáruházunkban olyan termékcsoportok, melyek esetében a vásárló nem élhet elállási jogával. Ezek azok a termékek, melyek természetüknél fogva nem szolgáltathatók vissza, illetve a csomagolásmegbontásával, használatba vétellel már nem lehet újként értékesíteni. Ilyen termékek például: a textil és lábbeli ápolószerek, gázpalackok, kozmetikai termékek (pl. naptej), csomagolt italporok, élelmiszerek, újságok,folyóiratok, a személyes biztonságot szolgáló, egyéni védőeszköznek minősülő termékek, mint például karabinerek, kötelek, beülő hevederek, biztosító eszközök, egyéb magasból való lezuhanás ellen védő egyéni védőeszközök.

Ezen termékek esetében a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdéséneke) olyan zárt csomagolású termékek, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követőfelbontás után nem küldhetőek vissza;f) olyan termékek, amelyek jellegüknél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyülnek más termékekkel;j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;pontjai alapján nincs lehetőség a jelen pontban szabályozott általános, indokolás nélküli elállási jog gyakorlására.

Az elállási jog gyakorlatának folyamata

 • Visszajuttatja a terméket vagy termékeket és a vásárlást igazoló számlát vagy annak másolatát cégünkhöz azelállás közlésétől számított 14 napon belül az alábbi módok valamelyikén:
 • postán vagy futárszolgálattal üzletünk címére: Prana Túrabolt(3300 Eger Dobó tér 1.), vagy
 • személyesen beviszi üzletünkbe: Prana Túrabolt(3300 Eger Dobó tér 1.)

A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.Az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatérítjük a megvásárolt termék, termékek vételárát, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, az Ön által igénybe vett fizetési móddalmegegyező módon. Ennek során visszafizetésre kerül az Ön által teljesített fuvarozási költség is, kivéve azon többletköltséget, amely amiatt merült fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddalegyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten ahozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.Ennek megfelelően amennyiben Ön nem bankszámlára történő átutalással teljesített, azonban a visszajáróösszeget bankszámlájára történő utalással kéri, abban az esetben kérjük, hogy ezen igényét –bankszámlaszámának megadásával együtt - az elállási nyilatkozatban kifejezetten jelezze.A fogyasztó köteles viselni a termék visszaküldésének közvetlen költségét, amennyiben a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Túra-Eger Kft. mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Túra-Eger Kft-t avisszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban a fogyasztó kizárólag a termékvisszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Túra-Eger Kft. vállalta e költség viselését.A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.Amennyiben az elállási jog gyakorlását követően bizonyításra kerül, hogy a visszaadott termék a nemrendeltetésszerű használat következtében megsérült vagy használhatatlanná vált a Túra-Eger Kft. kártérítési igénnyel élhet a vásárló felé.

Tekintettel arra, hogy webáruházunkban szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés nem köthető a 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének k./ pontja, illetve a 13. §, 19. §, a 20. § szerinti felmondási jog, a20. § (2) bekezdésének b./ pontja, a 26. §, a 27. § a./ pontja nem irányadó. 

Elállási nyilatkozatminta

Csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!

Címzett:1

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbitermék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:2
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és - ha van - telefonszámának, telefax-számánakés elektronikus levelezési címének megjelölése.
2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése
3 A megfelelő jelölendő

Vonatkozó jogszabályok:
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről;45/2014. (II.26.) Korm. rendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Egyebek

A turabolt.eu online áruház PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus- és spyware-védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Weboldal látogatása és az azon keresztül történő vásárlás a legnépszerűbb böngészőprogramokon (pl. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome) keresztül egyaránt lehetséges.

A Webáruház látogatása és használata bármilyen általános hardver-eszközzel biztosított, ahhoz különleges hardver-támogatottság nem szükséges.

Jelen ÁSZF a Weboldalon bárki számára külön szoftverigény teljesítése nélkül korlátozás nélkül megtekinthető, olvasható formátumban megjeleníthető. Az ÁSZF letöltéséhez az Adobe Acrobate Reader program telepítése szükséges, melynek ingyenes verziói elérhetőek és letölthetőek az internetről.

Az Általános Szerződési Feltételek nyelve: magyar.

A fogyasztót a Túra-Eger Kft. részére a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött jogügyletekhez kapcsolódóan letét, vagy biztosíték-nyújtási kötelezettség nem terheli. A Túra-Eger Kft tevékenységét a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezéseivel összhangban végzi, a tevékenységéhez kapcsolódó ágazati magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

Az Üzemeltető bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani, mely módosítás a már megkötött szerződéseket nem érinti. Az Üzemeltető a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

Jelen ÁSZF a turabolt.eu webáruház bármely látogatója számára elérhető és szabadon letölthető.